In deze nieuwsbrief:

Deurwaarderskantoor Twaelf Provinciën

Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders en de Wet bescherming persoonsgegevens

Het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR) is het digitaal systeem voor de inschrijving van bepaalde beslagen die zijn gelegd door een gerechtsdeurwaarder.

Het DBR heeft ten doel:

  1. Te bevorderen dat een schuldeiser een beter beeld kan krijgen van de schuldenpositie van zijn schuldenaar en de eventueel al ten laste van zijn schuldenaar gelegde beslagen: groot voordeel is dat een schuldeiser een veel betere afweging kan maken ten aanzien van de vraag of hij al dan niet gerechtelijke stappen wil zetten om een vordering geїncasseerd te krijgen;
  2. Te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast. De beslagvrije voet kan worden omschreven als dat onderdeel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd;

 

Verwerking persoonsgegevens

Het gebruik van het DBR brengt met zich mee dat persoonsgegevens worden verwerkt. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moet zorgvuldig met deze persoonsgegevens worden omgegaan.
Persoonsgegevens kunnen door verschillende personen worden verwerkt. In dat kader is het van belang om vast te stellen wie verantwoordelijke is. De gerechtsdeurwaarder wordt als verantwoordelijke aangemerkt voor de persoonsgegevens die hij in het kader van het DBR verwerkt.

 

Samenwerking met Gerechtsdeurwaarderskantoor Twaelf Provinciën

Om u als klant optimaal te kunnen bedienen hebben wij een intensieve samenwerking tot stand gebracht met Deurwaarderskantoor Twaelf Provinciën.

De lijnen met dit kantoor zijn kort:

Nieuwsgierig geworden naar onze werkwijze? Neem vrijblijvend contact op met een van onze juristen op telefoonnummer: 0495-543508.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid fasegewijs ingevoerd. Deze wetgeving heeft in arbeidsrecht(Neder)land heel wat onduidelijkheid en onzekerheid te weeg gebracht. Nu – ruim 1,5 jaar na inwerkingtreding van het eerste deel van de WWZ – bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid. Onderkant formulier

WWZ

De WWZ heeft forse veranderingen met zich mee gebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de navolgende veranderingen:

 

U ziet: een groot aantal wijzigingen waar u als werkgever mee te maken heeft of mee te maken kunt krijgen.

Het is daarom goed om te weten, dat u bij het zoeken van uw weg in deze complexe regelgeving niet alleen staat. Een kleine inschattingsfout kan forse nadelige gevolgen voor u hebben….

Wist u al, dat wij meerdere academisch geschoolde juristen in dienst hebben met ruime ervaring in de advocatuur en het bedrijfsleven die u met raad en daad kunnen bijstaan over alle voorkomende arbeidsrechtelijke vraagstukken?

Indien u vragen heeft kunt u altijd telefonisch contact opnemen met een van onze juristen op telefoonnummer: 0495-543508.

Wet DBA in plaats van de VAR-verklaring

Inmiddels is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) al ruim 5 maanden onderdeel van ons wettelijk systeem. In de vorige nieuwsbrief hebben wij al kort stil gestaan bij dit onderwerp, graag komen we daar nu nog eens op terug.De afgelopen maanden hebben bij opdrachtgevers en opdrachtnemers in het teken gestaan van bewustwording dat er op een andere manier gewerkt moest worden. Opdrachtnemers kregen te maken met onzekerheden op het gebied van inkomsten, bestaanszekerheid en eventuele (oneerlijke) concurrentie. De opdrachtgevers dragen voortaan de medeverantwoordelijk voor de kwalificatie van de arbeidsrelaties, met de daaraan verbonden risico’s.

De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat deze vragen steeds terug komen. Met behulp van deze vragen hebben onze juristen inmiddels de nodige gegevens verkregen om u te voorzien van een passend antwoord. Binnen de Wet DBA zijn vele verschillende vormen van arbeidsrelaties te onderscheiden. De belastingdienst heeft daarom circa tien algemene en 50 sectorale modelovereenkomsten ontwikkeld. Deze overeenkomsten kunnen door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zonder vooroverleg gebruikt worden. Veelal hebben deze modelovereenkomsten betrekking op de sectoren waar zzp’ers aan het werk zijn.

Op dit moment is men ongeveer halverwege met de implementatie van de Wet DBA; men heeft al veel bereikt, maar veel vragen blijven ook nog onbeantwoord. Er kunnen vijf groepen opdrachtgevers en opdrachtnemers onderscheiden worden.

1. De vanzelfsprekende opdrachtnemer

Deze werkt geheel buiten een dienstverband. Hieronder vallen de zzp’ers die voor particulieren werken maar ook zelfstandig adviseurs met concrete opdrachten en wisselende opdrachtgevers. Voor hen is een modelovereenkomst niet nodig. Afschaffing van de VAR heeft voor deze groep geen consequenties.

2. De zelfstandigen met overeenkomst

Dit betreft de groep zzp’ers en opdrachtgevers voor wie de modelovereenkomsten op de site van de belastingdienst beschikbaar zijn. Van deze groep wordt verwacht dat zij met de modelovereenkomst van de belastingdienst werken. Aanpassing van dit model wordt afgeraden en is ook niet nodig.

3. De onzekere arbeidsrelaties

Onder deze groep vallen opdrachtgevers en zzp’ers die op dit moment nog geen zekerheid hebben, het gaat hier vooral om arbeidsrelaties die in een grijs gebied tussen zelfstandigheid en dienstbetrekking vallen. De belastingdienst is voor deze groep bezig passend beleid te ontwikkelen.

4. De duidelijk dienstbetrekking

Hier gaat het om de groep die door de afschaffing van de VAR tot de ontdekking is gekomen dat zij niet buiten een dienstbetrekking kunnen werken. Deze groep verkeert in grote onzekerheid omdat zij nu moeten gaan kijken op welke wijze de blijvende werkzaamheden invullen moeten krijgen.

5. De oneerlijke concurrenten

Deze kleine groep ziet op de minder goedwillende opdrachtgevers die willens en wetens, onder de veilige vlag van de VAR, jaren lang oneerlijk heeft geconcurreerd door onterecht buiten de dienstbetrekking te werken. Indien deze partijen hun arbeidsverhouding niet zullen opschonen, zal de belastingdienst streng handhaven.

Al met al blijven nog veel vragen onbeantwoord. De regering en de belastingdienst zullen intensief werken naar een duidelijk beleid. De overgangsperiode duurt nog ruim een half jaar en gedurende deze periode zullen vele vragen beantwoord gaan worden. Wilt u in de tussentijd meer weten of dient uw overeenkomst gecontroleerd te worden, neem dan contact op met een van onze juristen.

Grensoverschrijdende conservatoir bankbeslag

Met ingang van 18 januari 2017 zal de nieuwe EU-Verordening voor grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken van toepassing worden verklaard.

Deze verordening maakt het eenvoudiger en goedkoper om binnen de EU geldvorderingen te waarborgen. Met de nieuwe regels kunnen schuldeisers grensoverschrijdende zaken binnen de EU door middel van een ‘Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen’ zonder nadere procedures bewarend beslag leggen op bankrekeningen van hun schuldenaar in een andere of in meerdere andere Europese lidstaten. Met dit beslag voorkomt de schuldeiser dat de schuldenaar, voor het ten uitvoer leggen van het vonnis, gelden laat verdwijnen.

Kortom, deze nieuwe maatregel geeft schuldeisers meer zekerheden over een succesvolle inning van hun vordering. Met dit Europees bankbeslag wordt de mogelijkheid gecreëerd voor schuldeisers om zich tot de Nederlandse rechter te wenden om een Europees bevel te verkrijgen voor het leggen van conservatoir beslag tegen een schuldenaar in een andere Europese lidstaat. Daarnaast kan de schuldeiser de Nederlandse rechter verzoek om informatie op te vragen bij de Europese Banken over de bankrekeningen van de schuldenaar indien hij niet weet waar de schuldenaar bankiert. De in Nederland geldende wetgeving geeft deze mogelijk vooralsnog niet. Bankbeslag is volgens onze Nederlandse wetgeving alleen nog mogelijk als men weet waar de schuldenaar bankiert.

Heeft u een grensoverschrijdende vordering en wil uw schuldenaar niet betalen? Neem dan contact op met onze juridische afdeling, zij voorzien u graag van verdere informatie.

Nederlands Incasso & Advies Bureau

Moesdijk 22

6004 AX Weert


Tel: 0495-543508

E: info@niab.nl

Fax: 0847-196886

KvK nr. 55705677